Mandarin Chinese Happy Birthday (Shēng Rì Kuài Lè)

Mandarin Chinese Happy Birthday (Shēng Rì Kuài Lè)

How do you sing “Happy Birthday” lyrics in Chinese?

Shēng Rì Kuài Lè

zhù nǐ shēng rì kuài lè
zhù nǐ shēng rì kuài lè
zhù nǐ shēng rì kuài lè
zhù nǐ shēng rì kuài lè

In traditional Chinese characters, “Happy Birthday to You” is written as:

生日快樂

祝你生日快樂
祝你生日快樂
祝你生日快樂
祝你生日快樂

In simplified Chinese characters, “Happy Birthday to You” is written as:

生日快乐

祝你生日快乐
祝你生日快乐
祝你生日快乐
祝你生日快乐